Vedoucí provozně technického úseku:

Ing. Tomáš Pavelka

Popis úseku:

Úkolem provozně technického úseku je organizace správy a zajišťování provozu družstevních domů a bytů, včetně dalších domů ve správě družstva. Komplexně zajišťuje nájemcům a vlastníkům bytů nerušený výkon jejich práv, dále zabezpečuje činnosti spojené s energetikou, měřením a regulací. Odpovědným za provozně technický úsek je vedoucí provozně technického úseku, za jehož výběr odpovídá ředitel správy družstva. (Stanovy čl. 73, odst. 2)

Co je úkolem úseku:

 1. zajišťovat opravu a údržbu domovního a bytového fondu prostřednictvím OBS, za tím účelem zajišťuje provedení technických prohlídek, zpracovávání plánů oprav jednotlivých domů a provádí technickou přípravu a realizaci investiční výstavby a rekonstrukce objektů ve vlastnictví a správě družstva
 2. zajišťovat provedení – vyřízení reklamace vadných prací a dodávek
 3. zajišťovat fakturaci činností a prací prováděných v rámci provozně technického úseku vč. předání k zúčtování ekonomickému úseku. K faktuře zasílané odběrateli musí být přiloženy podklady, na základě kterých bylo účtováno
 4. sledovat společně s ekonomickým úsekem tvorbu a čerpání rezerv na opravy a údržbu domovního a bytového fondu jednotlivých domů a bytů, v případě záporných částek jedná s předsedy samospráv a zajišťuje úpravy tvorby finančních prostředků na opravy a údržbu (DZOI)
 5. předávat a přejímat nebytové prostory při každé změně uživatele, zjištěné závady uvádět do protokolu a zajišťovat jejich odstranění
 6. zajišťovat revize stanovené normami, vést jejich průkaznou evidenci a zajišťovat okamžité odstranění zjištěných závad
 7. dbát o řádný a bezpečný provoz domovních kotelen, zajišťovat jejich revize a odstraňovat zjištěné závady
 8. zabezpečovat činnost energetických zařízení družstva, s dodavateli na základě plánu a požadavků upřesňovat, sledovat a vyhodnocovat odběry tepla jednotlivých odběrných míst, sledovat a vyhodnocovat odběr energií ve správní budově a na OBS
 9. připravovat dlouhodobé hospodářské smlouvy na služby poskytované cizími dodavateli (dodávky tepla, TUV, SV, elektrické energie, plynu apod.)
 10. sledovat a vést veškerou dokumentaci vztahující se k provozu domů, pasporty, revizní zprávy, projektovou dokumentaci, korespondenci, OBS úzce spolupracují s výbory samospráv a SVJ
 11. organizovat a řídit opravy vad panelové výstavby, zajišťovat výběrová řízení na výběr odborných firem k zajištění oprav, revizí a dalších činností, dbát o řádné zadávání prací a kontrolovat jejich provedení
 12. zajišťovat veškerý servis spojený s montáží, provozem, odečty včetně kontrol vodoměrů v bytech a NP a termoregulační techniky vč. odečtů EITN. Dbát o řádnou funkci a sledovat jejich legislativou stanovenou provozní dobu.
 13. provádět servisní a revizní činnost protipožárních hydrantů na objektech v majetku družstva a SVJ ve správě družstva
 14. dbát o řádné hospodaření s dopravními prostředky, PHM a technickým stavem dopravních prostředků, zajišťovat odbornou způsobilost řidičů – referentů
 15. zpracovávat podklady pro operativní zprávy o plnění plánu velkých oprav a investiční činnosti
 16. řešit pojistné události i ve spolupráci s OBS
 17. plnit i jiné, zde neuvedené úkoly uložené ředitelem družstva vyplývající z potřeb družstva.

Kdo Vám zde pomůže:

Struktura úseku:

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.