Ředitel správy družstva:

Bc. Petr Vaněček

Popis úseku:

 

Co je úkolem ředitele:

 1. řídit a organizovat běžnou činnost a chod družstva v souladu s obecně závaznými legislativními normami, stanovami BD DRUŽBA, v souladu s usneseními SD a PD
 2. zajišťovat prostřednictvím odborných úseků družstva plnění přijatých usnesení PD a SD
 3. řídit jednotlivé odborné úseky prostřednictvím vedoucích úseků
 4. vyžadovat od podřízených zaměstnanců soustavnou informovanost o dané činnosti a sám na ně přenášet informace, ke kterým nemají přístup, vyžadovat informace k rozborům, revizím a ke zprávám pro jednání PD
 5. dbát, aby při veškeré činnosti družstva byla dodržována smluvní, finanční, ekonomická, technická a organizační kázeň
 6. zajišťovat prostřednictvím samostatného technika pro BOZ a PO protipožární ochranu a bezpečnost práce, revize hasicích přístrojů a protipožárních hydrantů a zabezpečovat ostrahu majetku ve správě družstva, provádět činnost spadající do preventivní požární ochrany ve smyslu platných předpisů
 7. odpovídat za odměňování zaměstnanců družstva, za personální práci, mzdové, sociální, hygienické, zdravotní a bezpečnostní podmínky na pracovištích
 8. provádět kontrolní činnost
 9. vypracovávat a předkládat představenstvu podnikatelské záměry, definovat strukturu pracovních míst
 10. rozhodovat o použití finančních prostředků v souladu se stanovami a vnitrodružstevními směrnicemi
 11. je oprávněn k podepisování a schvalování dokladů právních a účetních, vyplývajících z činnosti družstva uvnitř organizace i ve vztahu k vnějším orgánům a organizacím vyplývajících z běžné agendy družstva
 12. nést zodpovědnost za celý majetek družstva, pečovat o jeho ochranu a bezpečnost, dbát na hospodárné nakládání s majetkem družstva
 13. činit opatření ohledně zápisu družstva v obchodním rejstříku
 14. zakládat, měnit a rušit hospodářské závazky družstva pokud se jedná o závazky nutné k zabezpečení každodenního operativního řízení družstva a projednávání dodavatelsko odběratelských vztahů
 15. jednat jménem družstva o důsledcích, vyplývajících z porušení hospodářsko právních závazků a jiných povinností ve vztazích družstva k jiným organizacím
 16. jednat jménem družstva o platebních a úvěrových vztazích družstva
 17. stanovit výplatní termíny, povolit výplatu složek hmotné zainteresovanosti na základě hodnocení stanovených kritérií
 18. uzavírat za družstvo smlouvy a dohody podle Občanského zákoníku (OZ) v souladu s platnými družstevními předpisy
 19. jednat jménem družstva ve všech záležitostech týkajících se odpovědnosti za škodu a neoprávněný majetkový prospěch podle OZ
 20. uzavírat se zaměstnanci smlouvy o užívání služebních vozidel
 21. uzavírat za družstvo dohody o hmotné odpovědnosti
 22. ukládat nápravná, případně kárná opatření v rámci pracovního pořádku a podle příslušných předpisů
 23. udělovat odměny zaměstnancům při jejich pracovních a životních jubileích a za mimořádné pracovní výkony
 24. uzavírat za družstvo kolektivní smlouvu s odborovou organizací, po předchozím projednání s PD
 25. schvalovat služební cesty za použití soukromého vozidla
 26. udělovat zaměstnancům družstva souhlas s jejich vedlejší pracovní činností. Nepřipustit však střet zájmů mezi družstvem a daným souhlasem zaměstnanci družstva. V případě, že vedlejší pracovní činnost zaměstnance družstva bude na závadu výkonu funkce zaměstnance družstva, vedoucí organizace zruší své povolení k provozování vedlejší pracovní činnosti zaměstnance družstva.
 27. definovat vnitřní normou oběh dokladů v družstvu
 28. pověřovat zaměstnance ke schvalování a ověřování účetních operací
 29. stanovovat limity základní hotovosti a stálé zálohy pro zaměstnance ve smyslu obecně platných předpisů
 30. definovat vnitřní normou lhůty pro inventarizaci majetku družstva a složení inventarizačních komisí
 31. rozhodovat spolu s odborovou organizací o hospodaření se sociálním fondem
 32. jmenovat si své zástupce s určením pořadí, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti: vedoucí organizačně právního úseku, vedoucí ekonomického úseku, vedoucí provozně technického úseku

Co je úkolem úseku:

 1. vést osobní evidenci zaměstnanců družstva, stanovit jejich mzdové zařazení, vyhotovovat a evidovat pracovní smlouvy, smlouvy o pracovní činnosti a provedení práce
 2. zpracovávat statistická hlášení a výkazy pro Úřad práce Ústí nad Labem
 3. vést evidenci stížností
 4. evidovat veškerou došlou a odeslanou korespondenci, evidovat zápisy z jednání představenstva a shromáždění delegátů
 5. evidovat příkazy a směrnice představenstva a ředitele družstva
 6. zabezpečovat úkoly v oblasti PO a BOZ.

Co u nás vyřídíte:

 

Kdo Vám zde pomůže:

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.