Vedoucí ekonomického úseku:

Ing. Marcela Šotková

Popis úseku:

Úkolem ekonomického úseku je zejména řešit, usměrňovat a kontrolovat komplexní ekonomickou a hospodářskou činnost družstva. Ekonomický úsek nese odpovědnost za ekonomický rozvoj družstva, zajišťuje přesnou, spolehlivou a věrohodnou evidenci ekonomických dat v informačním systému. Ekonomický úsek odpovídá za průkaznost poskytovaných informací, včetně dodržování všech předpisů a nařízení týkajících se plánování, financování, evidenční kázně, vedení účetnictví, mzdových a cenových záležitostí. Odpovědným za ekonomický úsek je vedoucí ekonomického úseku, za jehož výběr odpovídá ředitel správy družstva. (Stanovy čl. 73, odst. 2)

Co je úkolem úseku:

 1. zpracovávat účetní doklady jednotlivých středisek, sestavovat statistické výkazy, zpracovávat rozbory hospodaření, vč. návrhů na opatření k odstranění event. nedostatků a jeho projednání s ředitelem družstva a v představenstvu družstva, dodržovat nařízení pro účetnictví a účtovou osnovu
 2. vystavovat faktury včetně zaúčtování a pořízení účetních dat, provádět úhrady přijatých faktur, sledovat úhrady vydaných faktur a provádět kontrolu plateb včetně vystavování upomínek
 3. sledovat předpisy úhrad za užívání bytů a služeb s tím spojených, sledovat platby, upomínat nedoplatky a vést jejich přesnou a průkaznou evidenci, zajišťovat podklady pro právní vymáhání všech pohledávek družstva
 4. zajišťovat vyúčtování zálohových plateb (služeb spojených s bydlením) ve stanovených termínech a dávat pokyny k vrácení přeplatků
 5. kontrolovat platební a bankovní styk
 6. zajišťovat chod pokladny v souladu s platnými předpisy ve stanovených pokladních hodinách
 7. kontrolovat výpisy z účtů, správnost dokladů, provádět vyúčtování cestovních náhrad
 8. sledovat tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy na HS v členění na objekty dle Prohlášení vlastníka
 9. sledovat plnění uzavřených úvěrových smluv a splátky anuit i běžných úvěrů bance
 10. provádět komplexní mzdové účetnictví, odvody daní, nemocenského pojištění dle platných předpisů
 11. vést evidenci přijatého a uskutečněného zdanitelného plnění a zpracovávat daňová přiznání
 12. dbát o plynulé a promyšlené financování provozních potřeb družstva
 13. vést samostatné podvojné účetnictví pro právnické osoby, SVJ v rozsahu dle uzavřených smluv a zajišťování správy společných částí domu
 14. zabezpečovat smluvní a zákonné pojištění veškerého majetku družstva
 15. zodpovídat za včasné a věcně správné sestavení návrhu hospodářského finančního plánu družstva
 16. spolupracovat na vypracování návrhu kolektivní smlouvy
 17. zodpovídat, že na výzvu právního oddělení předá včas podklady potřebné za účelem vymáhání pohledávek
 18. podílet se na likvidaci pojistných událostí ve spolupráci s ostatními úseky
 19. plnit i jiné, zde neuvedené úkoly uložené ředitelem družstva, vyplývající z potřeb družstva.

Kdo Vám zde pomůže:

Struktura úseku:

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.